1. Política de privacitat

Espai de Salut Integral informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i
protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser
recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.
En aquest sentit, l'Espai de Salut Integral garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de
protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel
qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Espai de Salut Integral té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de
dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu
electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Empresa
A serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans
descrit anteriorment.
Al seu torn Espai de Salut Integral informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades
recaptats contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en la
agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.
Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o
no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la
transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de
tractament de dades personals.
Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web d'Espai de Salut Integral, i per
tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades a
els fitxers declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per Espai de Salut Integral.

3. Comunicació d'informació a tercers

Espai de Salut Integral informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres
organitzacions, amb l'excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació
legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb
un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a
tercer quan Espai de Salut Integral disposi del consentiment exprés de l'usuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
concedeix a les persones interessades la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el
tractament de les seves dades personals.
En la mesura que les dades de l'usuari són objecte de tractament per part d'Espai de Salut Integral. els
usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de
acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades
personals.
Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir mitjançant
comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a
info@espaisalutintegral.com. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información:

Nombre y apellidos del usuario, la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos.
L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser
executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, es
haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.